News – 16.11.2023

EU:n tekoälyasetus suunnannäyttäjänä tekoälyn sääntelyssä

Employees smiling on the balcony

Yhteyshenkilö

Sonja Heinonen

Associate

+358 50 4682 182

Euroopan unionissa valmistellaan parhaillaan tekoälyasetusta, joka tulee olemaan maailman ensimmäinen kattava tekoälylaki. Uusi tekoälyasetus on tärkeä paitsi eettisen tekoälyn kannalta, myös EU:n kilpailukyvyn kannalta. Tekoälyasetuksella pyritään varmistamaan tekoälyn hyödyntäminen siten, että samalla käyttäjien perusoikeuksia ja turvallisuutta suojellaan.

Euroopan parlamentti antoi kesäkuussa kantansa tekoälyn käyttöä koskeviin sääntöihin tekoälyasetuksen osalta. Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto jatkavat neuvotteluja asetuksen lopullisesta sanamuodosta. Tekoälyasetuksen tavoitteena on lieventää ja hallita tekoälyn tuomia haasteita ja ongelmia lainsäädännöllisin keinoin. Toisaalta asetuksen tarkoituksena on luoda mahdollisimman joustava sääntelykehikko, joka mahdollistaa tekoälyn kehityksen kansalaisten perusoikeudet ja yksityisyydensuoja huomioiden. Sääntely koskisi sekä julkisia että yksityisiä toimijoita EU:ssa ja EU:n ulkopuolella, kun tekoälyjärjestelmä on tarjolla EU:n markkinoilla tai sen käyttö vaikuttaa EU:ssa asuviin ihmisiin. Asetuksella vastataan jo pitkään tunnistettuun tarpeeseen puuttua tekoälyn kehitykseen ja käyttöön lainsäädännöllisin keinoin. Esimerkiksi Euroopan parlamentti on jo vuodesta 2017 pyytänyt Euroopan unionia reagoimaan tekoälyn kehittymiseen regulatorisin keinoin muun muassa unionin eettisten periaatteiden suojaamiseksi.

Tekoäly tuottaa parhaimmillaan monenlaisia yhteiskunnallisia hyötyjä. Vaikka useimpien tekoälyjärjestelmien riskit ovat vähäisiä, tekoälyllä saattaa olla myös ei-toivottuja vaikutuksia. Sääntelyn soveltamisalaan kuuluvat tekoälyä hyödyntävät ohjelmistot jaettaisiin neljään eri riskiluokkaan. Kiellettyihin käyttökohteisiin kuuluisivat esimerkiksi biometrinen tunnistaminen; tunteiden tunnistusjärjestelmien käyttö lainvalvonnassa, rajavalvonnassa, työpaikoilla ja oppilaitoksissa; sekä ennakoiva poliisitoiminta eli rikosten ennustaminen profiloinnin, sijainnin tai aiemman käytön perusteella. Lisäksi sisältöä tuottavan tekoälyn, kuten ChatGPT:n, on kerrottava, kun sisältö on tekoälyn tuottamaa. Tekoälyn valvonnan tulee olla ihmisen valvonnassa eikä automaattista, jotta voidaan varmistaa sen turvallisuus. Tietosuojanäkökulmasta ongelmallisena voidaan nähdä esimerkiksi tekoälyjärjestelmien oikeus käsitellä henkilötietoja sekä syötettyjen henkilötietojen käyttäminen tekoälyjärjestelmien kehittämisessä.

Tekoälyasetuksella harmonisoidaan unionin sisäisesti tekoälyn hyödyntämiseen, kehittämiseen ja markkinoille tuomiseen liittyvää lainsäädäntöä. Keskeisenä työkaluna on riskiarvioiden hyödyntäminen yhtenevästi korkean riskin tekoälyjärjestelmien tunnistamiseksi, jotta näitä järjestelmiä voidaan valvoa tehokkaasti. Yksi tärkeimmistä motivaattoreista tekoälyasetusehdotuksen taustalla on ollut halu mahdollistaa Euroopan unionin asema tekoälyn sääntelijänä ja regulatorisena suunnannäyttäjänä, sekä varmistaa unionin kansalaisten mahdollisuus hyötyä tekoälystä. Sääntelyllä pyritään suojaamaan ja tehostamaan perusoikeuksien ja unionin arvojen täyttymistä, vahvistamaan kansalaisten luottamusta tekoälyyn sekä kannustamaan yrityksiä sen kehittämisessä. Lisäksi sääntelyn tarkoituksena on helpottaa investointia ja innovointia sekä edistää laillisen, turvallisen ja luotettavan sovelluksen kehittämistä sisämarkkinoilla.

Nämä tavoitteet saavuttaakseen, asetuksen on tarkoitus hyödyntää jäsenvaltioiden jo olemassa olevaa infrastruktuuria ja perustaa yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla toimiva hallintojärjestelmä. Tämän lisäksi unionin tasolle perustetaan Euroopan tekoälylautakunta (European Artificial Intelligence Board) helpottamaan yhteistyötä. Tekoälyasetuksesta tulee velvoittavaa oikeutta, kun Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsevät yhteisymmärrykseen asetuksen sanamuodosta. Tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen vuoden 2023 loppuun mennessä. Asetuksen soveltaminen alkaa noin kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Olemme julkaisseet uuden tietosuojan ajankohtaisseurannan. Mikäli haluat tietoa ajankohtaisista tietosuoja-asioista, voit tilata ajankohtaisseurannan lähettämällä sähköpostin osoitteeseen sonja.heinonen@procope.fi.